Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

D&B Audiotechnik D20 zosilňovač

• Štvorkanálový zosilňovač
• Maximálny výstupný výkon
• 4 x 1600 W do 4 Ω
• Všetky aktuálne d&b reproduktory okrem J-Series, M2, SL-Series
• Displej farebný dotykový TFT, 3,5"/320 x 240 pixelov

2 RU štvorkanálový zosilňovač D20 je ideálne vhodný pre mobilné a inštalačné aplikácie, ktoré vyžadujú nízku až strednú úroveň akustického tlaku (SPL). D20 obsahuje rovnakú platformu Digital Signal Processing (DSP) ako najnovšia generácia d&b zosilňovačov, ktorá obsahuje konfigurácie pre všetky d&b reproduktory okrem J-Series a monitoru M2 plus lineárny režim. Schopnosť oneskorenia signálu umožňuje užívateľom definovateľné nastavenia až do 10 s (= 3440 m/11286 ft), ktoré možno použiť nezávisle na každom kanáli. To isté platí pre dva 16-pásmové ekvalizéry, ktoré poskytujú voliteľné parametrické, asymetrické, regálové alebo notch filtrovanie. D20 obsahuje farebný TFT dotykový displej, ktorý ponúka rýchly prístup k štruktúre menu, zatiaľ čo otočný enkodér možno použiť na jemné nastavenie. Predný ...panel a integrovaná dotyková obrazovka sú vyklopené nahor pre jednoduchú obsluhu, keď je zosilňovač pod úrovňou očí. Rovnaký pomer vstupného signálu k výstupným kanálom zosilňovača zvyšuje flexibilitu aplikácie, najmä pri použití monitora, alebo efektového kanála. Funkcia LoadMatch integrovaná v zosilňovači D20 elektricky kompenzuje vlastnosti použitého reproduktorového kábla. D20 obsahuje zosilňovače triedy D využívajúce napájací zdroj s aktívnou korekciou účinníka (PFC) vhodný pre sieťové napätie 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz a udržiava stabilný výstup pri použití so slabým alebo nestabilným sieťovým napájaním. NL8 poskytuje všetky výstupy na jedinom konektore pre viacjadrové reproduktory. Dvojkanálový režim je ovládaný cez štyri samostatné konektory NL4, zatiaľ čo konfigurácie výstupu Mix TOP/SUB a 2-Way Active pre príslušné d&b reproduktory sú dostupné cez dva centrálne konektory NL4. Konektory etherCON a RJ 45 umožňujú prístup k sieti d&b Remote cez OCA/AES70 cez Ethernet a cez CAN-Bus.

VIAC

D20 zosilňovač
Na objednávku

01455626|01452320|01454882|01453896
13,30
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The 2 RU four channel D20 amplifier is ideally suited to mobile and installation applications which require low to medium Sound Pressure Level (SPL) capabilities. The D20 features the same Digital Signal Processing (DSP) platform as the latest generation of d&b amplifiers, containing configurations for all d&b loudspeakers except the J-Series and the M2 monitor, plus a linear mode. The signal delay capability enables user definable settings of up to 10 s (= 3440 m/11286 ft), which can be applied independently to each channel. The same applies to the two 16-band equalizers, providing optional parametric, asymmetric, shelving or notch filtering. The D20 incorporates a colour TFT touchscreen, offering quick access to the menu structure, while the rotary encoder can be used for fine adjustment. The front panel and the integrated touchscreen are tilted up for easy operation when the amplifier is below eye level. The equal ratio of signal input to amplifier output channels increases application flexibility particularly for monitor, frontfill or effect channel use. The LoadMatch function integrated within the D20 amplifier electrically compensates for the properties of loudspeaker cable used. The D20 incorporates Class D amplifiers utilizing a power supply with active Power Factor Correction (PFC) suitable for mains voltages 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz and maintains a stable output when used with weak or unstable mains supplies. An NL8 provides all outputs on a single connector for loudspeaker multicores. Dual channel mode is driven through four individual NL4 connectors, while Mix TOP/SUB and 2-Way Active mode output configurations for applicable d&b loudspeakers are available via two central NL4 connectors. etherCON and RJ 45 connectors enable access to the d&b Remote network through OCA/AES70 via Ethernet and through CAN-Bus respectively.