Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

DeSisti HDC SYSTEM - Hoist Digital Control

Riadiaci systém HDC je ideálny na ovládanie až 96 motorov. Konzola HDC sa montuje na povrch / na stenu, pozostáva z dvoch sklopných oddelení, z ktorých jedno podporuje ovládacie prvky a druhé obsahuje svorkovnice pre káblové pripojenia. Vstup kábla môže byť z hornej alebo spodnej časti krytu.

Systém HDC obsahuje centrálnu VYSOKOÚČINNÚ DPS, ktorá integruje množstvo ovládacích zariadení, tieto funkcie umožňujú operátorovi vybrať si niekoľko úrovní ovládania. Motory kladkostroja je možné pohybovať v nasledujúcich rôznych režimoch:
– Miestne ovládanie z klávesnice na prednom paneli
– Riadenie zálohovania z príslušnej karty prítomnej vo vnútri nástenného krytu
– Ovládanie DMX UP/DOWN (DMX kanály používané ako vypínače)
– CAN/ICARUS 2000 HORE/DOLE-VPRAVO/VĽAVO a ovládanie polohovania spätnej väzby
- Prenosné ručné (káblové alebo bezdrôtové)

Riadiaci signál do každého motorizovaného ťažného zariadenia je 2-vodičový, 24V DC, ktorý určuje smer pohybu v súvislosti s jeho polaritou, ale môž...e to byť aj signál CAN, v prípade polohovania riadených jednotiek. Vlastnosti systému HDC sú:
• Výber a pohyb jedného alebo viacerých motorov
• Nahrávanie a prehrávanie prednastavených skupín
• Možnosť zálohovania
• Možnosť výberu káblového alebo bezdrôtového diaľkového ovládania. Možnosť viacerých vzdialených miest
• 2 vodiče, 24V DC ovládanie ku každému motoru
• Pridané funkcie DMX a CAN/ICARUS 2000 vstupov

POPIS SYSTÉMU:
CPU & LOKÁLNA RIADIACA MONTÁŽ: funguje ako hlavné rozhranie medzi užívateľom a zariadeniami a obsahuje mikroprocesor, ktorý spracováva riadiace signály a posiela príkazy na VÝSTUPNÚ KARTU VODIČA. Na prednom paneli sa nachádzajú:
– Hlavný KĽÚČOVÝ SPÍNAČ/VOLIČ so signálnou kontrolkou a tromi polohami: VYPNUTÉ, KONZOLA (lokálna klávesnica a diaľkové ovládanie priamo aktivujúce KARTU VÝSTUPNÉHO VODIČA) a MANUÁLNE (zálohovanie/napájanie, manuálny systém). To umožňuje obmedziť používanie systému na oprávnený personál
– NÚDZOVÉ ZASTAVENIE reset ČERVENÉ TLAČIDLO na aktiváciu vzdialeného 3-fázového relé (dodávané inými a bežne umiestneného v HLAVNEJ ROZVODNEJ SKRINI), na prerušenie napájania motora v prípade núdzovej potreby
– Ovládacia klávesnica s alfanumerickým LED displejom na výber jednotiek, záznam skupín a správu rôznych parametrov nastavenia systému
– Klávesnica s 24 tlačidlami pre priamy výber kanálov a ich vymazanie
– Hlavné tlačidlá UP/DOWN, RIGHT/LEFT (pri použití motorizovaných vozíkov) a CLEAR
– Funkcie KEY PAD, na zmenu systémových parametrov, výber DMX/CAN vstupov a konfiguráciu adresovaných.

VÝSTUPNÁ KARTA VODIČA VRÁTANE ZÁLOHY
Každý zvláda 24 výstupných kanálov (do krytu je možné namontovať max. 4 karty pre celkom 96 ovládania motorov). Výstupné karty sú priamo riadené procesorom a pri aktivácii poskytujú fyzické výstupné signály. V prípade poruchy elektroniky je možné systém prepnúť do manuálneho zálohovacieho režimu
PRENOSNÝ V RUKE (s káblom alebo RF bezdrôtovým)
Jednotka má rovnakú membránovú klávesnicu a podsvietený LCD displej ako ten, ktorý je namontovaný v hlavnej skrini.
Káblové ručné zariadenie obsahuje aj reset tlačidlo NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA. R.F. Wireless Remote je jednotka napájaná z batérie a jednotka TRANSCEIVER môže byť dodatočne vybavená existujúcimi HRC systémami. Pri použití bezdrôtovej diaľkovej jednotky je potrebné nainštalovať nástennú skrinku s diaľkovým NÚDZOVÝM ZASTAVENÍM na vhodnom mieste.


VIAC

HDC SYSTEM - Hoist Digital Control
Na objednávku

02625117|02623452
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The HDC Control System is ideal for controlling up to 96 motors . The HDC console is a Surface / Wall Mounted enclosure, consisting of two hinged compartments, one supporting the control elements and the another containing the terminal blocks for the cable connections. The cable entry can be from either top or bottom of the enclosure.

The HDC system incorporates a central HIGH PERFORMANCE PCB, which integrates a number of control facilities, these features allow the operator to choose several levels of control. It is possible to move the hoist motors in the following different modes:
– Local control from the key pad present on the front panel
– Back Up control from the relevant card present inside the wall mounted enclosure
– DMX UP/DOWN control (DMX channels used as on/off switches)
– CAN/ICARUS 2000 UP/DOWN-RIGHT/LEFT and feed back positioning control
– Portable hand held (wired or wireless)

The control signal going to each motorized rigging device is a 2 wires, 24V D.C. that determines the direction of the movement in association with its polarity, but it can also be a CAN signal, in case of positioning controlled units. The HDC system features are:
• Single or multiple motors selection and movement
• Recording and playback of preset groups
• Back up capability
• Choice of wired or wire-less remote control. Multi-remote locations capability
• 2 wires, 24V D.C. control to each motor
• DMX and CAN/ICARUS 2000 inputs added features

SYSTEM DESCRIPTION:
CPU & LOCAL CONTROL ASSEMBLY: it acts as the main interface between the user and the rigging devices and contains the microprocessor that handles the control signals and sends commands to the OUTPUT DRIVER CARD. Present on the front panel are:
– A main KEY SWITCH/SELECTOR with signal lamp and three positions: OFF, CONSOLE (local keypad and remote hand held directly activating the OUTPUT DRIVER CARD) and MANUAL (back/up, manual system). This permits limiting use of the system to authorized p...ersonnel
– An EMERGENCY STOP resettable RED BUTTON, to activate a remote 3 phase relay (supplied by others and normally located within the MAINS DISTRIBUTION CABINET), to interrupt the motor feeds in the event of emergency need
– A control keypad with alphanumeric LED display, to select units, record groups and manage the different system set up parameters
– A 24 button keypad, for direct channel selection and clear
– A master UP/DOWN, RIGHT/LEFT (when using motorized trolleys) and CLEAR push buttons
– Functions KEY PAD, to change system parameters, select DMX/CAN inputs and configure the addressed.

OUTPUT DRIVER CARD INCLUDING BACK UP
It handles 24 output channels each (max. 4 cards can be mounted in the enclosure for a total of 96 motors control). The output cards are directly controlled by the CPU and provide the physical output signals when activated. In the event of electronics failure the system can be switched to manual back up mode
PORTABLE HAND HELD (with cable or R.F. wireless)
The unit has the same membrane keypad and back-lit LCD display as the one assembled in the main cabinet.
The Wired hand held also includes an EMERGENCY STOP resettable button. The R.F. Wireless Remote is a battery operated unit and the TRANSCEIVER unit can be retrofit to existing HRC systems. When a wireless remote unit is used, it is necessary to install a wall box with the remote EMERGENCY STOP in a convenient location.


VIAC