Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

DeSisti HMC SYSTEM

Riadiaci systém HMC je kryt namontovaný na povrch/stenu, ktorý obsahuje 4 až 12 prepínačov s kontrolkami, ktoré sa používajú na výber ovládaných zdvíhacích zariadení. Po výbere kladkostroja alebo skupiny kladkostrojov tlačidlo Master Up/Down zdvihne alebo spustí vybrané kladkostroje. Systém obsahuje aj vypínač ON/OFF, ktorý deaktivuje celý systém, keď je kľúč vo vypnutej polohe. K dispozícii je tlačidlo núdzového zastavenia na opätovné nastavenie, ktoré spustí stykač (dodávaný inými, pokiaľ nie je uvedené ako súčasť systému Desisti), ktorý vypne ističe napájajúce kladkostroje a tým v prípade núdze vypne celý zdvíhací systém.

POPIS SYSTÉMU:
HMC SYSTEM Manuálny ovládací systém pre montáž na stenu:
Kryt obsahuje:
– Hlavný VYPÍNAČ ON/OFF so signálnou kontrolkou na obmedzenie používania systému pre oprávnený personál
– TLAČIDLO NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA, ktoré je prestaviteľným ČERVENÝM TLAČIDLOM, na aktiváciu vzdialeného 3fázového relé (dodávané inými a bežne umiestneného v SIEŤOVEJ ROZVODEJ... SKRINE), na prerušenie napájania motorov v prípade potreby
– Od 4 do 12 PREPÍNAČOV spojených s počtom kanálov / motorov v systéme
– MASTER UP/DOWN PUSH TLAČIDLO, ktoré ovláda pohyb vybraných motorov
– VOLIČOVÉ SPÍNAČE s kontrolkami.

Svorkovnica pre pripojenie výstupných vodičov sa nachádza vo vnútri nástenného krytu, ktorý umožňuje vstup káblov buď zhora alebo zospodu.

Všetky ovládacie prvky pracujú pri nízkom napätí.

Voliteľné ručné diaľkové ovládanie: dostupné na požiadanie na diaľkové ovládanie funkcie hlavného ovládača UP/DOWN.


VIAC

HMC SYSTEM
Na objednávku

02622391
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The HMC Control System is a Surface / Wall Mounted enclosure, which contains from 4 to 12 Selector Switches with Indicator Lamps which are used to select the Hoists being Controlled. Once a hoist or group of hoists has been selected, a Master Up/Down ( Dead Man) Push Button will raise or lower the hoists selected. The System also contains an On/Off Key Switch which will disable the entire system when the Key is in the off position. A re-set Emergency Stop Button is provided that will trigger a contactor (Supplied by others unless specified as part of the Desisti System) which will trip the breakers feeding the Hoists and thereby shutting down the entire hoist system in case of an emergency .

SYSTEM DESCRIPTION:
HMC SYSTEM Wall Mounting Manual Control System: Enclosure Contains:
– A Main ON /OFF KEY SWITCH with signal lamp to limit the use of the system to authorized personnel
– An EMERGENCY STOP BUTTON which is a re-settable RED BUTTON, to activate a remote 3 phase relay (supplied by others and normally located within the MAINS DISTRIBUTION CABINET), to interrupt the motors feed in case of need
– From 4 to 12 SELECTOR SWITCHES associated with the number of channels / motors in the system
– MASTER UP/DOWN PUSH BUTTON which controls for movement of selected motors
– SELECTOR SWITCHES with Indicator Lamps.

The terminal block for the output wires connections are located inside the wall enclosure that accepts cable entrance from either the top or the bottom.

All control elements are working at low voltage.

Optional Hand Held remote control: available on request to remote the function of the master UP/DOWN control.