Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

DeSisti PBS SYSTEM - Push Button Control

Riadiaci systém PBS je kryt s montážou na povrch/stenu, ktorý obsahuje 1 až 4 skupiny osvetlených tlačidiel. Tlačidlá sa používajú na pohyb kladkostrojov buď nahor stlačením a podržaním tlačidla Hore alebo nadol stlačením a podržaním tlačidla Nadol. Po uvoľnení tlačidla sa zdvihák zastaví. Systém tiež obsahuje spínač On/Off s kontrolkou, ktorá deaktivuje celý systém, keď je kľúč vo vypnutej polohe. K dispozícii je tlačidlo núdzového zastavenia na opätovné nastavenie, ktoré spustí stykač (dodávaný inými, pokiaľ nie je uvedené ako súčasť systému Desisti), ktorý vypne ističe napájajúce kladkostroje, a tým v prípade núdze vypne celý zdvíhací systém.
Riadiaci signál smerujúci do každého motorizovaného ťažného zariadenia je 2-vodičový, 24V DC signál, ktorý určuje smer pohybu v spojení s jeho polaritou.

POPIS SYSTÉMU:
Nástenná skriňa PBS:
Skriňa obsahuje:
– Hlavný KĽÚČOVÝ SPÍNAČ so signálnou kontrolkou na obmedzenie používania systému na oprávnený personál
– NÚDZOVÉ ZASTAVENIE - resetovateľné ČE...RVENÉ TLAČIDLO na aktiváciu vzdialeného 3-fázového relé (dodávané inými a bežne umiestneného v SIEŤOVEJ DISTRIBUČNEJ SKRINE), na prerušenie napájania motorov v prípade potreby
– 1 až 4 tlačidlá HORE/DOLE na aktiváciu príslušných motorov
Svorkovnica pre pripojenie výstupných vodičov sa nachádza vo vnútri nástenného krytu, ktorý umožňuje vstup káblov buď zhora alebo zospodu. Všetky ovládacie prvky pracujú pri nízkom napätí.


VIAC

PBS SYSTEM - Push Button Control
Na objednávku

02620452|02621206
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The PBS Control System is a Surface / Wall Mounted enclosure which contains from 1 to 4 Groups of (Dead Man ) Rear Illuminated Push Buttons. The Push Buttons are used to move the Hoists either up by pushing and holding the Up Button or down by pushing and holding the Down Button. When the button is released the Hoist will stop. The System also contains an On/Off Key Switch with Indicator Lamp which will disable the entire system when the Key is in the off position. A re-set Emergency Stop Button is provided that will trigger a contactor (Supplied by others unless specified as part of the Desisti System) that will trip the breakers feeding the Hoists and thereby shutting down the entire hoist system in case of an emergency.
The control signal going to each motorized rigging device is a 2 wires, 24V D.C.signal will that determines the direction of the movement in association with its polarity.

SYSTEM DESCRIPTION:
PBS wall mounting cabinet: The enclosure contains:
– A main KEY SWITCH with signal lamp to limit the use of the system to authorized personnel
– An EMERGENCY STOP resettable RED BUTTON, to activate a remote 3 phase relay (supplied by others and normally located within the MAINS DISTRIBUTION CABINET), to interrupt the motors feed in case of need
– 1 to 4 UP/DOWN push buttons to activate the corresponding motors
The terminal block for the output wires connections are located inside the wall enclosure that accepts cable entrance from either the top or the bottom. All control elements are working at low voltage.