Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

DeSisti SPIDER Lighting suspension system

• BEZPEČNOSŤ: SPIDER spĺňa všetky bezpečnostné normy stanovené medzinárodne uznávanými testovacími orgánmi.Je schválený TÜV podľa nemeckých noriem DIN 15560. Tieto normy sú priamo spojené s bezpečnosťou závesných systémov namontovaných nad zhromaždením ľudí.
• FLEXIBILITA: SPIDER sa skladá z konštrukcie dvojitých nožnicových ramien a jednotky navijaka, ktorá je v nej zapustená, aby získala veľmi kompaktné uzavreté rozmery celého stroja, a teda zaberá veľmi malú výšku štúdia.Patentované mechanizmy poskytujú stabilizáciu pohyblivej časti, aby sa optimalizovalo použitie SPIDER-u s pohyblivými svetlami, kamerami alebo nevyváženými nákladmi. SPIDER je z výroby predkonfigurovaný pre rôzne rozšírenia až do 30'.
• MECHANIKA: SPIDER môže byť špecifikovaný na sieťové predĺženie až do 30' a môže niesť zaťaženie až do 60 kg SWL (Safe Working Load). Horná časť obsahuje prírubu na pripevnenie buď na vozíky alebo svorky na montáž na mriežku. Spodná časť môže byť buď štandardný 1 ⅛” nástavec, 6" priečna... rúrka alebo koľajnica, alebo špeciálna konzola s nastaviteľným PAN a TILT pre videoprojektory,kamery alebo reproduktory.
• ELEKTRIKA: SPIDER môže prenášať maximálne 4 samostatné 20A okruhy a DMX. V prípade špeciálnej aplikácie môže byť na požiadanie vybavený väčšinou štandardných dátových káblov dostupných na trhu (Audio, Video, Ethernet). Monoblok motorizovaná jednotka navijaka obsahuje 400 W motor 3-fázový 208 voltov. K dispozícii je možnosť osadiť invertor na vstup
SPIDERU a získať jemný štart a jemné zastavenie pri vertikálnom pohybe (ideálne, keď sa zavesenie používa ako podpora videokamery).
• VOLITEĽNÉ FUNKCIE:
1. Zapamätané ovládanie polohy-zapamätá si a vyvolá polohu každého pavúka a zaznamená informácie do predvoľby
2. DMX Up/Down a polohovacie ovládanie cez štandardnú riadiacu dosku osvetlenia alebo akýkoľvek DMX riadiaci systém


VIAC

SPIDER Lighting suspension system
Na objednávku

02614193|02615872
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

• SAFETY: The SPIDER complies with all safety standards set forth by the Internationally recognized testing authorities, is approved by TÜV to the German Standards DIN 15560 part 46, and by UL laboratories. These standards are directly associated with the safety of suspensions systems mounted above an assembly of people.
• FLEXIBILITY: The SPIDER is made up from a double scissor arms structure and a winch unit that recess within it to obtain very compact closed dimensions of the whole machine, and consequently occuping very small studio height. A Patented mechanisms, provide a stabilization of the moving part, to optimize the use of the SPIDER with Moving Lights, Cameras or unbalanced loads. The SPIDER is factory pre-configured for different extensions, up to 30’.
• MECHANICAL: The SPIDER can be specified for up to 30’ net extension and can carry loads up to 132 lbs (60 kg) SWL (Safe Working Load). The top part includes a flange to fit either trolleies or clamps for grid mounting. The bottom part can be either a standard 1 ⅛” spigot receiver, a 6 ó’ cross pipe or rail, or a special bracket with adjustable PAN and TILT for VIDEO PROJECTORS; CAMERAS or SPEAKERS.
• ELECTRICAL: The SPIDER can carry a maximum of 4 separate 20A circuits and DMX. In case of special application it can be equipped, on request, with most standard data cables available in the market (Audio, Video, Ethernet). The Monoblock motorized winch unit houses a 400 W motor 3 Phase 208 volt. It is available an option to fit an INVERTER at the input of the
SPIDER and obtain a soft start and soft stop on the vertical movement (ideal when the suspension is used as a VIDEO CAMERA support).
• OPTIONAL FEATURES The De Sisti SPIDER offers several unique optional features:
1. Memorized Positioning Control, memorizes and recalls the position of each SPIDER and records the information into a preset
2. DMX Up/Down and Positioning Control via a standard lighting control board or any DMX control system...• SAFETY: The SPIDER complies with all safety standards set forth by the Internationally recognized testing authorities, is approved by TÜV to the German Standards DIN 15560 part 46, and by UL laboratories. These standards are directly associated with the safety of suspensions systems mounted above an assembly of people.
• FLEXIBILITY: The SPIDER is made up from a double scissor arms structure and a winch unit that recess within it to obtain very compact closed dimensions of the whole machine, and consequently occuping very small studio height. A Patented mechanisms, provide a stabilization of the moving part, to optimize the use of the SPIDER with Moving Lights, Cameras or unbalanced loads. The SPIDER is factory pre-configured for different extensions, up to 30’.
• MECHANICAL: The SPIDER can be specified for up to 30’ net extension and can carry loads up to 132 lbs (60 kg) SWL (Safe Working Load). The top part includes a flange to fit either trolleies or clamps for grid mounting. The bottom part can be either a standard 1 ⅛” spigot receiver, a 6 ó’ cross pipe or rail, or a special bracket with adjustable PAN and TILT for VIDEO PROJECTORS; CAMERAS or SPEAKERS.
• ELECTRICAL: The SPIDER can carry a maximum of 4 separate 20A circuits and DMX. In case of special application it can be equipped, on request, with most standard data cables available in the market (Audio, Video, Ethernet). The Monoblock motorized winch unit houses a 400 W motor 3 Phase 208 volt. It is available an option to fit an INVERTER at the input of the
SPIDER and obtain a soft start and soft stop on the vertical movement (ideal when the suspension is used as a VIDEO CAMERA support).
• OPTIONAL FEATURES The De Sisti SPIDER offers several unique optional features:
1. Memorized Positioning Control, memorizes and recalls the position of each SPIDER and records the information into a preset
2. DMX Up/Down and Positioning Control via a standard lighting control board or any DMX control system


VIAC